Hållbarhetspolicy

Vi på Tripnet har ett helhetsperspektiv i allt vi gör och för oss är det en självklarhet att ta vårt ansvar för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Alla som är involverade i Tripnet, såväl ägare som medarbetare, värnar alltid om kvaliteten på det vi erbjuder och levererar. Att främja medmänsklighet, ansvarstagande och proaktivt arbete för hållbarhet är en del av vår interna kultur och detta är viktigt för oss att förmedla till våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter. I vårt hållbarhetsarbete tar vi därför hänsyn till samtliga aspekter, såväl ekonomiska som sociala och ekologiska. Vi är övertygade om att det gäller att se helheten för att uppnå verklig långsiktig hållbarhet, och då får inga åtgärder ske på bekostnad av andra.

Utöver våra egna hållbarhetsmål följer vi även IT&Telekomföretagens Affärsetiska grundprinciper, som handlar om mångfald, hållbar utveckling, immateriella rättigheter, barnarbete, mutor och bestickning, integritet och fri konkurrens. De finns att ladda ner här.

Social hållbarhet

Utan våra medarbetare är vi ingenting. Tripnet ska därför vara en arbetsplats där det är lätt att trivas och där alla accepteras och får utrymme att utvecklas. Tolerans och öppenhet är en del av vår värdegrund och vi tror att mångfald är en framgångsfaktor. Vi arbetar aktivt för att skapa en jämställd arbetsplats med en jämnare könsfördelning och där alla ges samma förutsättningar. Vi arbetar också proaktivt för att få upp intresset för yrken inom IT hos kommande generationer. Detta gör vi bland annat genom vårt partnerskap med Universeum och i projektet NextUp, Universeum syftar till att främja intresset hos unga för matematik och naturvetenskap medan NextUp syftar till att stimulera ungdomar – framförallt tjejer – att intressera sig för IT.

Såväl Tripnets medarbetare som kunder och partners är med och tar ansvar och bidrar till en bättre värld genom det arbete som bedrivs via Tripnets Jubileumsfond. Fonden, grundad i samband med vårt 20-årsjubileum 2015, syftar till att samla in medel till förmån för de organisationer som ligger oss varmt om hjärtat. Tack vare denna fond har vi nu möjlighet att fokusera än mer på de organisationer som vi har arbetat med under lång tid: Mama Zebra Memorial Fund, Majblomman och Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Vi tror att idrott och föreningsliv är en viktig del i ett välmående samhälle. Framgång och tillväxt i näringslivet är beroende av ett positivt idrottsliv, som tillåts växa både på bredden och höjden. Därför sponsrar vi Frölunda Hockey, IFK Göteborg och GAIS. Vi har dessutom sponsrat Göteborgsvarvet sedan 2005 och är från och med 2015 stolt huvudpartner till Trailvarvet.

Ekologisk hållbarhet

Vårt mål är att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Förutom att självklart följa de lagar och föreskrifter som gäller, letar vi hela tiden efter nya lösningar och uppmuntrar initiativ från medarbetare som kan främja miljön.

Vi arbetar aktivt med att minska energikonsumtionen i våra kontorslokaler och i vårt Datacenter. Detta gör vi genom att köpa energieffektivare system och genom virtualisering, så datorerna kan användas mer effektivt.

För a11266666_10153387686469486_5188394379322417081_ott verka för en energiomställning mot grönare elproduktion har vi investerat i en del av ett vindkraftverk. Det ger oss dessutom tillgång till grönare el.

Av våra sju tjänstebilar är två stycken plugin-hybrider, som går på el i upp till fem mil på en laddning. På vår parkering finns två laddstationer, fria för kunder och medarbetare att använda.

Konfidentiell information destrueras, för att sedan återvinnas eller användas för energiproduktion.

Vi har en ständigt pågående dialog med vår hyresvärd för att öka antalet fraktioner och på så sätt effektivisera vårt återvinningsarbete. Vi sorterar på eget initiativ papper, glas, metall, batterier och elektronik. Ett mål är att även kunna hantera kompost.

Vi är mycket restriktiva med att sälja eller skänka bort hårdvara. Elektronikskrot skickas istället för materialåtervinning i Sverige, där det finns teknik och kunskap för att återvinna materialet. Vi vill inte exportera miljöproblem till andra länder och riskera människors hälsa där.

Ekonomisk hållbarhet

För Tripnet är det grundläggande att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. Vi undviker ekonomiska beslut som innebär att vi riskerar företagets framtid och vi väljer att växa organiskt framför att investera med lånade medel.

Vi värdesätter ärlighet, öppenhet och hög etik i alla våra affärsrelationer. Vi håller löften och ser både kunder och leverantörer som viktiga samarbetspartners som ska behandlas med respekt. Självklart motarbetar vi aktivt alla former av mutor, bestickningar och korruption som kan påverka affärsrelationer.

Som aktör på marknaden verkar vi för sund konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Vår information till marknaden ska alltid vara tydlig och aldrig medvetet vilseledande. För samverkan inom branschen följer vi IT&Telekomföretagens konkurrensrättsliga riktlinjer.

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy