Personuppgiftspolicy för Tripnet AB

Personuppgiftspolicy

Uppdaterad 23-11-19.

Om personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person.
Tripnet AB, 556507–5362, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter när vi träffas eller är i kontakt med varandra på annat sätt. Vi samlar även in från Internet och köper personuppgifter från tredje part.

Behandling av personuppgifter

Vem delar vi informationen med?

I samband med att vi samlar in dina personuppgifter på marknadsaktiviteter kan vi komma att dela dessa med de externa föreläsare som tillsammans med Tripnet medverkar på marknadsaktiviteten, i syfte att kunna anpassa och följa upp aktiviteten.

Logginformation delas med våra kunder som ett led för dem att leva upp till sina säkerhetskrav. Exempel på detta är tillträdesloggar för kunddedicerade lås och grindar.

Vi kan även behöva dela med oss av personuppgifter till myndigheter och försäkringsbolag för fullgörande av våra avtal, t.ex. för hantering av försäkringar och pensioner.

Säkerhet

Tripnet har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Tripnets medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Tripnets regler för informations- och IT-säkerhet, personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR

Här finner du instruktioner hur du gör för att nyttja dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen som träde i kraft den 25 maj 2018. Se kontaktinformation för åberopande av dina rättigheter under ”Kontaktinformation”. Notera dock att en begränsning eller radering av dina personuppgifter enligt nedan kan innebära att Tripnet inte kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för personuppgiftsbehandling. Återkallelse av samtycke görs via e-postadress nedan, du kan även svara på våra utskick eller använda avregisteringslänken i dessa. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Invända mot och begränsa behandling av personuppgifter.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För de fall Tripnet har berättigade skäl som överväger integritetsintresset, kan vi fortsätta att behandla dina uppgifter trots att du har motsatt dig detta. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Registerutdrag

Du har rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter som vi behandlar. Begäran om registerutdrag skickas via brev till adressen nedan, svaret skickas till din folkbokföringsadress. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Rättelse

Du har rätt att få en felaktig eller ofullständig personuppgift om dig rättad. Begäran om rättelse skickas till oss via e-postadress nedan. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rätt gäller inte då vi t.ex. enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna. Begäran om radering skickas till oss via e-postadress under ”Kontaktuppgifter” nedan. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Överföring av uppgifter

Du har rätt att få de personuppgifter som du själv tillhandahållit till oss överförda i ett strukturerat format (dataportabilitet) till annan personuppgiftsansvarig. Begäran om överföring skickas via brev till adressen nedan, svaret skickas till din folkbokföringsadress. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår personuppgiftpolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning får du gärna kontakta oss på:

Tripnet AB
Åvägen 40
412 51 GÖTEBORG