Rundabordssamtal om Informationssäkerhet och ISO 27000

14 juni, 2024

– Under de senaste veckorna har vi haft förmånen att arrangera två rundabordssamtal med några av våra kunder från vitt skilda olika branscher, berättar Marcelo

– Dessa möten ägde rum på vårt kontor där vi kombinerade frukost med givande dialog kring informationssäkerhet och ISO 27001. Några av oss är redan ISO 27001-certifierade medan andra är på väg att bli det. Ytterligare någon följer andra standarder eller sätt att arbeta.

Informationssäkerhet, en gemensam utmaning

Det var inspirerande att höra så många kloka tankar och insikter vid bordet. Vi delar alla liknande utmaningar och det var värdefullt att känna igen sig i varandras erfarenheter. Här är några av de insikter som delades:

Riskhantering: Ett effektivt sätt att komma igång med riskhantering är att börja med en inventering av de befintliga rutinerna och identifiera vad som saknas. Det är viktigt att förstå att alla risker inte behöver åtgärdas omedelbart. Istället handlar det om att bygga upp en medvetenhet inom organisationen och skapa starka argument för att genomföra nya säkerhetsåtgärder. Genom att systematiskt dokumentera och analysera riskerna kan vi prioritera vilka åtgärder som är mest kritiska.

Företagskultur: En av de största framgångsfaktorerna för att lyckas med informationssäkerhet är en stark företagskultur där alla medarbetare är engagerade. Det är avgörande att alla i företaget förstår och ser värdet av säkerhetsarbetet. Utan detta engagemang riskerar säkerhetsinsatserna att bara bli en formalitet. Ledningens aktiva engagemang och stöd är kritiskt, då det sätter tonen för hela organisationen och visar att informationssäkerhet är en prioritet.

Balans i riskmedvetenhet: Att ha en balanserad syn på riskmedvetenhet är viktigt för att inte hämma affärsutvecklingen. Om vi är alltför rädda för risker kan det leda till en oförmåga att ta nödvändiga affärsbeslut. Det är viktigt att kunna lita på våra medarbetare och samarbetspartners för att driva verksamheten framåt. Samtidigt är det nödvändigt att ha effektiva skyddsåtgärder på plats för att minimera effekten av eventuella attacker och intrång. En välavvägd riskmedvetenhet hjälper oss att hitta rätt balans mellan säkerhet och affärsnytta.

Engagemang från alla: Den största utmaningen inom informationssäkerhet är ofta att få med alla i organisationen, inklusive de som kanske ser säkerhetsarbetet som något som "kommer uppifrån" och inte direkt berör dem. Tekniken och systemen har man ofta bra koll på, men det är människorna som kan vara den verkliga utmaningen. Här spelar högsta ledningen en avgörande roll, men det räcker inte med deras engagemang. Mellanchefer och alla ledare inom organisationen måste ta ansvar och se till att informationssäkerhet blir en naturlig del av vardagen.

Lärdomar och reflektioner

Vi tar med oss värdefulla insikter från dessa samtal och ser fram emot att fortsätta dela erfarenheter med er i framtiden. Både du som var med och du som inte hade möjlighet är välkommen igen till nästa serie med rundabordssamtal under hösten.

Vi fick höra många inspirerande kommentarer, som till exempel:

– Det man råkar ut för är den bästa lärdomen.

– Att lyssna på andras erfarenheter, särskilt Tripnets, var oerhört lärorikt och gav oss mycket att tänka på.

– Lärorikt är ordet.

Blir du nyfiken och vill veta mer om oss?

Vi på Tripnet är tillräckligt stora för att alltid ligga i framkant, samtidigt som vi inte är större än att vi har en unik relation till varje kund.