Personuppgiftspolicy

Om personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person.

Tripnet AB, 556507–5362, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in de personuppgifter när vi träffas eller är i kontakt med varandra på annat sätt. Vi samlar även in från Internet och köper personuppgifter från tredje part.

Behandling av personuppgifter

Behandling som utförs Kategorier av uppgifter Laglig grund Gallring
Marknadsföra Tripnet, kommunicera och upprätthålla en relation.

 

Namn, adress, epost, telefonnummer, befattning.

Känsliga person­uppgifter, i den mån de förekommer i epost­meddelanden från mottagare av direkt­marknadsföring.

Intresseavvägning 12 månader efter senaste kontakt.

Epost med känsliga personuppgifter raderas omgående.

Inkommande och utgående epost­korrespondens gallras senast efter 39 månader.

Behandling som utförs Kategorier av uppgifter Laglig grund Gallring
Marknadsföra Tripnet, kommunicera och upprätthålla en relation. Namn, adress, epost, telefonnummer, befattning.

Känsliga person­uppgifter, i den mån de förekommer i epost­meddelanden från mottagare av direkt­marknadsföring.

Samtycke 12 månader efter senaste kontakt eller när samtycke återkallas.

Epost med känsliga personuppgifter raderas omgående.

Inkommande och utgående epost­korrespondens gallras senast efter 39 månader.

Behandling som utförs Kategorier av uppgifter Laglig grund Gallring
Marknadsföra Tripnet, kommunicera och upprätthålla en relation.

Planera, arrangera, bjuda in till och utvärdera marknadsaktiviteter.

Fotografering och filmning, publicering av materialet på webb och i sociala media

Namn, adress, epost, telefonnummer, befattning.

Strukturerad media och kontaktuppgifter

 

Samtycke 12 månader efter aktiviteten.

Epost med känsliga personuppgifter raderas omgående.

Inkommande och utgående epost­korrespondens gallras senast efter 39 månader.

Media och publicerad information sparas tills samtycke återkallas.

Bokföring gallras efter 7 år enligt bokföringslagen.

Behandling som utförs Kategorier av uppgifter Laglig grund Gallring
Marknadsföra Tripnet, kommunicera och upprätthålla en relation.

Förhindra brott, genom kameraövervakning.

Namn, adress, epost, telefonnummer, befattning, samt personnummer vid fysisk eller logisk access till våra tekniska miljöer.

 

Samtycke Personuppgifter gallras 12 månader efter avtalet avslutats.

 

Behandling som utförs Kategorier av uppgifter Laglig grund Gallring
Marknadsföra Tripnet, kommunicera och upprätthålla en relation.

Planera, arrangera, bjuda in till och utvärdera marknadsaktiviteter.

Upprätta och dokumentera ingångna avtal, teknisk och administrativ information.

Uppfylla våra åtaganden i våra offerter och avtal. Ta emot och svara på ärenden. Spåra beställningar, förändringar.

Administrera personal, uppdragstagare och leverantörer. Hantera interna projekt, instruktioner, resursplanering och statistik.

Förhindra brott, genom kameraövervakning.

Hantera inköp, serviceavtal samt ta emot leverantörsfakturor.

Ge behörighet till Tripnets IT-system,

Kundsystem, lokaler och konfidentiell information med spårbarhet.

Namn, adress, epost, telefonnummer, befattning, samt personnummer vid fysisk eller logisk access till våra tekniska miljöer.

Inloggningsuppgifter

Samtalsloggar

Passageloggar

Åtgärdsloggar

Avtal Personuppgifter; 12 månader från avtalet avslutats.

Epost med känsliga personuppgifter raderas omgående.

Inkommande och utgående epost­korrespondens gallras senast efter 39 månader.

Avtal gallras 39 månader efter avtalet avslutats.

Loggar gallras 39 månader efter avtalet avslutats.

Bokföring gallras efter 7 år enligt bokföringslagen.

Behandling som utförs Kategorier av uppgifter Laglig grund Gallring
Informera om Tripnet, kommunicera och upprätthålla en relation.

Uppfylla våra åtaganden i rekryteringsprocessen.

Namn, adress, epost, telefonnummer, personnummer, CV.

 

Fram till tjänsten tillsätts fullgörande av avtal, efter att tjänsten har tillsatts: efter intresseavvägning (eller samtycke). Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna i två år för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskriminerings­lagstiftningen.

Epost med känsliga personuppgifter raderas omgående.

Inkommande och utgående epost­korrespondens gallras senast efter 39 månader.

Behandling som utförs Kategorier av uppgifter Laglig grund Gallring
Marknadsföra Tripnet, kommunicera och upprätthålla en relation.

Planera, arrangera, bjuda in till och utvärdera marknadsaktiviteter.

Upprätta och dokumentera ingångna avtal, teknisk och administrativ information.

Uppfylla våra åtaganden i våra offerter och avtal. Ta emot och svara på ärenden. Spåra beställningar, förändringar.

Administrera personal, uppdragstagare och leverantörer. Hantera interna projekt, instruktioner, resursplanering och statistik.

Förhindra brott, genom kameraövervakning.

Hantera inköp, serviceavtal samt ta emot leverantörsfakturor.

Ge behörighet till Tripnets IT-system,

Kundsystem, lokaler och konfidentiell information med spårbarhet.

Uppfylla våra åtaganden, löner, försäkringar och rehabilitering i anställnings- och uppdragsavtal.

Namn, adress, epost, telefonnummer, befattning, personnummer.

Inloggningsuppgifter

Samtalsloggar

Passageloggar

Åtgärdsloggar

Kontaktuppgifter

Information för löneutbetalning

 

Avtal samt enligt rättslig förpliktelse. Epost med känsliga personuppgifter raderas omgående.

Inkommande och utgående epost­korrespondens gallras senast efter 39 månader.

Epostkonto och personliga dokument gallras 4 månader från anställningen avslutats.

Känsliga uppgifter gallras när de inte behövs enligt MBL eller för rehabilitering.

Personuppgifter gallras 15 månader efter avtalet avslutats.

Avtal gallras 63 månader efter avtalet avslutats.

Loggar gallras 39 månader efter avtalet avslutats.

Bokföring gallras efter 7 år enligt bokföringslagen.

Årsredovisningar och styrelsedokument gallras inte.

Känsliga uppgifter
Medlemskap i en fackförening

 

Hälsa

 

Vem delar vi informationen med?

I samband med att vi samlar in dina personuppgifter på marknadsaktiviteter kan vi komma att dela dessa med de externa föreläsare som tillsammans med Tripnet medverkar på marknadsaktiviteten, i syfte att kunna anpassa och följa upp aktiviteten.

Logginformation delas med våra kunder som ett led för dem att leva upp till sina säkerhetskrav. Exempel på detta är tillträdesloggar för kunddedicerade lås och grindar.

Vi kan även behöva dela med oss av personuppgifter till myndigheter och försäkringsbolag för fullgörande av våra avtal, t.ex. för hantering av försäkringar och pensioner.

Säkerhet

Tripnet har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

Tripnets medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Tripnets regler för informations- och IT-säkerhet, personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR

Här finner du instruktioner hur du gör för att nyttja dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Se kontaktinformation för åberopande av dina rättigheter under ”Kontaktinformation”. Notera dock att en begränsning eller radering av dina personuppgifter enligt nedan kan innebära att Tripnet inte kommer att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för personuppgiftsbehandling. Återkallelse av samtycke görs via e-postadress nedan, du kan även svara på våra utskick eller använda avregisteringslänken i dessa. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Invända mot och begränsa behandling av personuppgifter

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För de fall Tripnet har berättigade skäl som överväger integritetsintresset, kan vi fortsätta att behandla dina uppgifter trots att du har motsatt dig detta. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Registerutdrag

Du har rätt att få ett registerutdrag med dina personuppgifter som vi behandlar. Begäran om registerutdrag skickas via brev till adressen nedan, svaret skickas till din folkbokföringsadress. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Rättelse

Du har rätt att få en felaktig eller ofullständig personuppgift om dig rättad. Begäran om rättelse skickas till oss via e-postadress nedan. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. Denna rätt gäller inte då vi t.ex. enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna. Begäran om radering skickas till oss via e-postadress under ”Kontaktuppgifter” nedan. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Överföring av uppgifter

Du har rätt att få de personuppgifter som du själv tillhandahållit till oss överförda i ett strukturerat format (dataportabilitet) till annan personuppgiftsansvarig. Begäran om överföring skickas via brev till adressen nedan, svaret skickas till din folkbokföringsadress. Ditt ärende hanteras normalt inom 30 dagar.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om vår personuppgiftpolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning får du gärna kontakta oss på:

Tripnet AB
Åvägen 40
412 51  GÖTEBORG
E-post: personuppgift@tripnet.se

© 1995-2019 Tripnet AB, ansvarig utgivare Ulf Persson | Information om cookies | Personuppgiftspolicy